Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου του παρόντος Δικτυακού Τόπου του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων της GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε.
Ο Τομέας Καταναλωτικών Προϊόντων της GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. (GSK CH) σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των επισκεπτών των ιστοσελίδων της και δεσμεύεται ως προς την προστασία των προσωπικών τους στοιχείων. Η παρούσα δήλωση απορρήτου εξηγεί τον τρόπο τυχόν συλλογής δεδομένων και τις πρακτικές χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων της GlaxoSmithKline A.E.B.E. (εφεξής Δικτυακός Τόπος)

Δεσμευτικός Χαρακτήρας
Με την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και συγκατατίθεστε στην τυχόν συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, σύμφωνα με το νόμο.

Προσωπικά Αναγνωριστικές Πληροφορίες (ΠΑΠ)
Στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν συλλέγονται ΠΑΠ, πέραν των Διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP Addresses), ως περιγράφεται κατωτέρω. Ο παρών Δικτυακός Τόπος δεν προορίζεται ούτε έχει σχεδιαστεί για παιδιά κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες επισκεπτών που ανήκουν σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση γονέα ή άλλου νομίμως έχοντος την επιμέλειά τους.

Μη Προσωπικά Αναγνωριστικές Πληροφορίες
Η GSK CH πέραν των ανωτέρω συλλέγει μη προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί δεδομένα όπως τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου της, τον αριθμό επισκεπτών ανά ιστοσελίδα, και τα domain names των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου των επισκεπτών. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες παραμένουν σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τους δικτυακούς μας τόπους, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε αυτούς και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Είναι επίσης πιθανό να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και άλλες εταιρίες του Ομίλου GlaxoSmithKline και άλλων τρίτων μερών που μας παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

Χρήση Διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP Addresses)
Η Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΙΡ) είναι ένα σύνολο αριθμών που αποδίδεται αυτόματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας οπότε συνδέεστε στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αμέσως τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας από τη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου που του αποδίδεται για όσο διάστημα είστε συνδεδεμένοι.

Η GSK CH ή τα τρίτα μέρη που δρουν για λογαριασμό της στα πλαίσια λειτουργίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου, μπορούν να συλλέγουν διευθύνσεις ΙΡ, με σκοπό τη διαχείριση συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης του Δικτυακού αυτού Τόπου. Υπό κανονικές συνθήκες, δεν συνδέεται η διεύθυνση ΙΡ ενός χρήστη με προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες αυτού: δηλαδή καταχωρείται η επίσκεψη κάθε χρήστη, αλλά ο ίδιος ο χρήστης παραμένει ανώνυμος σε εμάς. Υπάρχει ωστόσο περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ΙΡ για την ταυτοποίηση συγκεκριμένου χρήστη του Δικτυακού Τόπου, αν κρίνουμε το αναγκαίο για την επιβολή συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή για να προστατεύσουμε την υπηρεσία, ή τον Δικτυακό Τόπο ή άλλους χρήστες.

Cookies
Στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν χρησιμοποιούνται cookies για να συλλέγονται προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες. Ωστόσο, χρησιμοποιείται η τεχνολογία που ονομάζεται «Cookies» στα πλαίσια χρήσης της υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ισχύουν όσον αφορά τη χρήση αυτής. H χρήση των cookies, μας βοηθάει να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας με μεγαλύτερη ακρίβεια, παρέχοντάς μας ανώνυμα δεδομένα επισκεψιμότητας, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα αυτού.

Το cookie γενικά είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον Η/Υ σας από πάροχο διαδικτύου, εφόσον ρητά συμφωνείτε προς τούτο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies, ανάλογα πάντοτε με τη φύση τους.

Αν επιθυμείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα της GSK CH να παρακολουθεί τις διαδικτυακές σας δράσεις δια του παρόντος, μπορείτε να διαγραφείτε από το σχετικό λογισμικό εντοπισμού τρίτου συνεργάτη της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του provider (http://www.omniture.com/en/privacy/2o7) και ακολουθείστε τις Οδηγίες Διαγραφής. Η διαδικασία διαγραφής απαιτεί να επιτρέψετε την τοποθέτηση ενός cookie στον υπολογιστή σας που υποδεικνύει ότι δεν επιθυμείτε τον εντοπισμό σας από τη GSK. Εάν διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή, ο εντοπισμός δε θα επαναληφθεί.

Πως προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
Η GSK CH έχει δεσμευθεί στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Η GSK CH χρησιμοποιεί πληθώρα τεχνολογιών ασφαλείας και διαδικασιών περιορισμού προσβασιμότητας, προκειμένου να βοηθήσει στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από ανεπίτρεπτη πρόσβαση, κακή χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψη. Επί παραδείγματι, αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στην GSK CH σε ηλεκτρονικούς παρόχους με περιορισμένη πρόσβαση που βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Παρότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δε θα λάβει χώρα απώλεια, κατάχρηση ή τροποποίηση των δεδομένων, ωστόσο καταβάλλουμε κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια να αποτρέψουμε τέτοια περιστατικά.

Γνωστοποίηση προσωπικά αναγνωριστικών πληροφοριών σε τρίτα μέρη
Η GSK CH δεν μεταβιβάζει ή υπενοικιάζει τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες που τις παρέχετε (Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου ΙΡ) σε τρίτα μέρη για κανένα σκοπό. Ωστόσο, συχνά χρησιμοποιούνται τρίτα μέρη που παρέχουν στην GSK CH υποστηρικτικές υπηρεσίες σε σχέση με τους ιστοτόπους της και τα μέρη αυτά μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας προκειμένου να παράσχουν αυτές τους τις υπηρεσίες στην GSK CH. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι εταιρίες που παρέχουν τέτοιου είδους υποστηρικτικές υπηρεσίες στην GSK CH, υποχρεούνται από εμάς να πληρούν τα ίδια επίπεδα προστασίας δεδομένων με την GSK CH και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα όποια τυχόν δεδομένα σας για δικές τους προωθητικές ενέργειες.

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να αποκαλύψουμε τις συγκεκριμένες ανωτέρω προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες, στις εξής περιστάσεις:
i. όταν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, επικοινωνία και έγερση νομικών αξιώσεων κατά κάποιου που πιθανώς σας προκαλεί ζημιά ή άλλως ζημιώνει ή παρεμβαίνει στα δικαιώματα, την περιουσία ή τη λειτουργία της GSK CH, άλλων χρηστών του ιστοτόπου ή οποιουδήποτε άλλου που θα μπορούσε να ζημιωθεί από τέτοιες δραστηριότητες, ή

ii. όταν πιστεύουμε ότι ο νόμος το απαιτεί ή σε απάντηση οιασδήποτε απαίτησης αρμόδιων αρχών εκτέλεσης σε σχέση με ποινική διαδικασία / έρευνα, ή αστικών ή διοικητικών αρχών σε σχέση με εκκρεμή αστική υπόθεση ή διοικητική έρευνα.
Προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες που τυχόν συλλέγονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο μπορεί να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται στη χώρα διαμονής σας ή σε άλλη χώρα εντός ή εκτός Ε.Ε. όπου η GSK CH ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, συνεργάτες ή αντιπρόσωποί της έχουν εγκαταστάσεις. Δια της χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συναινείτε στη μεταφορά πληροφοριών εκτός της χώρας διαμονής σας για τους σκοπούς του παρόντος. Η GSK CH θα διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που τυχόν μεταφέρονται εκτός της χώρας διαμονής σας, μεταχειρίζονται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου.

Σύνδεσμοι Υπερκειμένου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Ο παρών Δικτυακός Τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους της GSK CH και τρίτων, ως υπηρεσία προς τους χρήστες μας. Η δήλωση απορρήτου του παρόντος δεν έχει εφαρμογή για τους δικτυακούς τόπους αυτούς. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τις νομικές δηλώσεις και δηλώσεις απορρήτου στους δικτυακούς τόπους που συνδέεστε.

Τροποποιήσεις
Ενίοτε ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση απορρήτου. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε περιοδικά την παρούσα δήλωση απορρήτου, ώστε να παραμένετε ενήμεροι ως προς τους τρόπους με τους οποίους βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Δια της συνεχιζόμενης χρήσης, πλοήγησης και /ή της κατ' επανάληψη πρόσβασης στο Δικτυακό Τόπο, συμφωνείτε στην παρούσα δήλωση απορρήτου και οιασδήποτε τυχόν ανανέωσης αυτής.
 
Όροι και Προϋποθέσεις Δήλωση Απορρήτου © 2013 GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved.